میهن وب هاست

هاست پر سرعت و ارزان. تحویل فوری!!

آموزش word – درس چهارم – صفحه بندی و حاشیه

پرینت

برای اینكه بتوانید محدوده متن ، نوع كاغذ، محل قرار گرفتن كاغذ ، حاشیه در ورد و غیره را تعریف كنید باید از زیر منوی Page Setup كه در منوی File قرار دارد استفاده كنید.

حاشیه در ورد (Margins)

هنگامی كه میخواهید شروع به تایپ نمائید، مسلماً از لبه كاغذ شروع نمی كنید و یك مقدار فاصله از بالا، راست ، چپ و پائین می دهید. یعنی در قسمتهای كناری كاغذ چیزی تایپ نمی شود كه به این قسمتها حاشیه یا Margin می گویند.

اعدادی كه میتوانید برای حاشیه در نظر بگیرید تحت اختیار خودتان می باشد. یعنی دادن هر عددی آزاد است ( البته به شرطی كه از طول و عرض كاغذ بیشتر نباشد و فضایی برای تایپ متن باقی بماند ).

اگر اندازه های شما Inches است و آنها را میخواهید تبدیل به سانتیمتر بكنید از منوی Tools زیر منوی Options برگ نشان General سپس گزینه Measurement units میتوانید واحد اندازه گیری مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

آموزش word - درس چهارم - صفحه بندی و حاشیه در ورد

عمق شیرازه(Gutter)

شاید تاكنون برایتان پیش آمده باشد كه بخواهید چند صفحه ای پراكنده را از حالت برگ برگ بصورت یك جزوه در آورید. برای اینكار احتیاج دارید تا از یك سمت (سمت راست ) گیره ای بزنید، یا جزوه را سیمی كنید. به قسمتی كه سیمی میشود یا در یك كتاب برای صحافی به داخل میرود عمق شیرازه میگویند.

چنانچه خواستید تا اینگونه جزوات را تهیه كنید به خاطر بسپارید كه در كتب فارسی عمق شیرازه در صفحات فرد از سمت راست و در صفحات زوج از سمت چپ می باشد كه خود Word بطور اتوماتیك اینگونه عمل مینماید. توجه داشته باشید كه عمق شیرازه هنگامی استفاده میشود كه جزوات شما پشت و رو چاپ شوند . چنانچه قرار باشد جزوات بصورت تك رو باشند فقط باید حاشیه راست را بیشتر داد.

نكته قابل توجه اینكه عددی كه به عمق شیرازه میدهید به حاشیه ها اضافه میشود. یعنی اگر حاشیـــه راست 2 و چـــپ 2 باشد و شما عمــق شیــرازه را 1 سانتیمتر بدهید در كتابهای فارسی حاشیه راست در صفحات فرد 3 خواهد شد و حاشیه چپ 2 سانتیمتر باقی خواهد ماند.

 

حاشیه های آئینه ای  (Mirror Margins)

 

با فعال كردن این گزینه حاشیه های چپ و راست شما تبدیل به حاشیه درونی(Inside) و حاشیه بیرونی (Outside) خواهند شد. این دو دقیقاً همانند عمق شیرازه عمل خواهند كرد با این تفاوت كه عمق شیرازه به حاشیه ها اضافه میشود ولی حاشیه های درونی و بیرونی خود حاشیه هستند و اعدادی كه به آنها وارد میشود به عنوان حاشیه در نظر گرفته میشود تفاوت دیگری كه بین عمق شیرازه و حاشیه های درونی و بیرونی وجود دارد در این است كه میتوانید قسمتی از متن خود را انتخاب نمائید(بلوك) و سپس برای قسمت انتخاب شده حاشیه های درونی و بیرونی را تعریف نمائید در صورتیكه عمق شیرازه برای كل سند و یا از نقطه مكان نما به بعد است .

اثر گذاری (Apply to)

تمامی تغییرات لازم را دادید ولی این تغییرات در كدام قسمت پرونده اعمال شوند؟ همین صفحه، همین بخش و… برنامه Word میتواند تغییـــرات را بر روی (تمامـــــی پرونده Whole Document و از محـــل مكان نمـــــا به بعد This Point Forward ) و در برخی موارد برای قسمت بلوك شده اعمال نمائید.

سایز كاغذ (Paper Size)

توسط این گزینه میتوانید نوع كاغذی را كه تصمیم دارید از آن استفاده نمائید مشخص كنید. توجه داشته باشید كه نوع كاغذ باید با نوع چاپگر سازگار باشد. یعنی به گونه ای باشد كه چاپگر بتواند چنین اندازه كاغذی را چاپ نماید.

جهت (Orientation)

در Word این امكان وجود دارد كه كاغذ را به دو حالت قرار دهید.

حالت ایستاده (Portrait) : در این حالت كاغذ به حالت ایستاده قرار می گیرد.

حالت خوابیده (Landscape) : در این تعریف شما فرمان میدهید تا كاغذ به حالت خوابیده قرار گیرد.

توجه داشته باشید كه در هر دو حالت كاغذ شكل عادی وارد چاپگر خواهد شد و این خود برنامه است كه متن را بصورت افقی و یا عمودی چاپ می گیرد.

مبدا كاغذ (Paper Source)

این گزینه محل قرار گرفتن كاغذ در چاپگر می باشد. تعاریف این گزینه برای هر چاپگر متفاوت است . هنگام نصب Word خود این برنامه بهترین را انتخاب نموده ، لذا این گزینه دست نزنید.

لایه (Layout)

با گـــزینه های این كادر مانند Borders-Header & Footers-Section در فصل های آینده آشنا خواهید شد. توسط گزینه Line numbers میتوانید برای سطرهای خود شماره در نظر بگیرید. با كلیك كردن روی این گزینه كادر محاوره ای Line numbers ظاهر میشود كه با تیك زدن در Box روبروی Add line numbering تمام گزینه ها فعال خواهد شد.

توجه داشته باشید برای اینكه شماره سطرها را مشاهده كنید پنجره را به حالت Page layout ببرید.

Start at :

ممكن است یك تایپ پرونده را برای سریعتر تایپ شدن بین خود و دوستتان تقسیم كنید و قسمت دوم پرونده به شما بیفتد برای شماره زدن خطها ممكن است از شماره 1 تا 88 در قسمت اول پرونده باشد مطمئناً برای تایپ قسمت دوم شما شماره را از یك شروع نخواهید كرد و از ادامه آن یعنی 89 به بعد استفاده میكنید پس در قسمت Start at شماره 89 را وارد خواهید كرد.

From text :

توسط این گزینه فاصله شماره را با متن تنظیم خواهید كرد.

Count by :

این گزینه یعنی شمردن توسط چه شماره ای انجام بگیرد. توسط این گزینه تعریف میشود كه چند تا چند تا شمارش سطر انجام گیرد مثل 5 ، 10 ، 15 یعنی شماره سطرها هر پنج سطر یكبار درج شود.

Restart each page :

شروع هر برگه یعنی شمردن خطها برای هر برگه جدید از ابتدا صورت گیرد.

Restart each section :

شروع هر قسمت یعنی شمردن خطها برای هر بخش و قسمت از ابتدا صورت گیرد.

Continuous :

ادامه دادن منظور این است كه شمردن خطها از اول سند تا آخر سند پشت سرهم صورت بگیرد.

 

درشت نویسی حرف اول پاراگراف در ورد (Drop Cap)

 

شاید لازم باشد تا برای تاكید و توجه بیشتر به یك پاراگراف حرف اول كلمه اول پاراگراف را درشت تر بنویسید.
برای انجام این كار باید این فرمان را از منوی Format زیرمنوی Drop Cap انتخاب كنید. این فرمان دارای سه گزینه بشرح زیر است :

• None : در این حالت هیچ نوع درشت نویسی در كار نیست و پاراگرافهای شما به حالت عادی تایپ خواهد شد.

• Dropped : در این حالت از درشت نویسی حرف اول یك پاراگراف درشت نوشته خواهد شد و بقیه سطرها زیر این حرف قرار خواهند گرفت.

• In margin : در این حالت عمل درشت نویسی انجام میشود ولی سطرهای بعدی دقیقاً زیر حرف دوم حرف درشت شده قرار می گیرند. پس از انتخاب یكی از حالتهای دوم یا سوم میتوانید نوع قلم (Font) آن را نیز تعیین كنید. از طرفی با انتخاب گزینه Line to drop میتوانید تعداد سطرهایی را مشخص كنید كه حرف اول باید اشغال كند. فرضاً اگر تعداد خط را پنج بگذارید حرف شما به اندازه ای بزرگ میشود كه پنج سطر اشغال كند. چنانچه خواستید تا حرف اول درشت با متن شما فاصله بگیرد میتوانید از گزینه Distance from text استفاده كنید.

 

پاراگراف و قالب بندی آن در ورد

 

پاراگراف و قالب بندی آن (Paragraph)

همانطور كه در پیش ازاین آموختید پاراگراف شامل یك حرف ، یك كلمه ،یك جمله ، یك سطر یا چند سطر است كه تا پایان نپذیرفته ،Enter نمی زنیم. هر جا كه Enter زده شد به معنای پایان یك پاراگراف است .

علامت پاراگراف آشكار/پنهان (Show/Hide)

در Word این امكان وجود دارد تا به طریقی انتهای پاراگرافهای خود را ببینید. چنانچه روی نوارابزار Standard را مشاهده كنید با علامت برخواهید خورد كه با فشردن این علامت، انتهای هر پاراگراف آن را مشاهده خواهید كرد.
با فعال كردن دكمه Show/Hide در نوارابزار میتوانید این كاراكترهای خاص كه هر كدام بیانگرعملیاتی كه شما انجام داده اید، هست را ببینید. ( پــاراگراف …. فاصله (اینتر) ایجاد سطر جدید در درون یك پاراگراف )
حال برای استفاده از قالب بندی های یك پاراگراف از زیر منوی Paragraph در منوی Format استفاده كنید.

– سطر بندی و تورفتگی ها (Direction & Indents) :

• سطربندی یا جهت (Direction) : توسط این گزینه میتوانید نوع و جهت تایپ خود را مشخص نمائید. (Arabic-Latin)

• مسیر ،تراز(Alignment) : بعد از تعیین جهت تایپ اكنون نوبت محل قرار گرفتن متن است . فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد.

چپ چین (Left) :

موجب میشود تا متن شما در سمت چپ قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن لاتین كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود ، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولی سمت راست آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز چپ شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلیــد Align Left و یا از كلید تركیبی Ctrl+L نیز میتوانید استفاده كنید.

راست چین (Right)

موجب میشود تا متن شما در سمت راست قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن فارسی كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود ، از سمت راست سطرها تراز بوده ولی سمت چپ آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز راست شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Align Right و یا از كلید تركیبی Ctrl+R نیز میتوانید استفاده كنید.

وسط چین (center)
انتخاب این گزینه موجب میشود تا متن شما در وسط صفحه ( بین دو حاشیه ) قرار گیرد. البته این به شرطی صادق است كه سطری را كه تایپ می كنید تمام سطر را اشغال نكند. برای این منظور شما میتوانید متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Center و یا از كلید تركیبی Ctrl+E نیز میتوانید استفاده كنید.

– تراز شده حداقل (Justify Low)

– تراز شده متوسط (Justify Medium)

– تراز شده حداكثر (Justify high)

چنانچه بخواهـــید پاراگراف شما بلندترو یا كوتاهتر شود میتوانید از این گزینه ها استفاده كنـــید. این گزینه ها موجب خواهند شد تا در لاتین فاصله بین كلمات و در فارسی خط تیره بین كلمـــات بیشتر گردد.

• تو رفتگی (Indentation) : برای آنكه متن خود را نسبت به حاشیه تو رفتگی بدهید باید از این گزینه استفاده نمائید كه برای لاتین (Left) و برای فارسی (Right) را انتخاب می كنید.

• بطور ویژه (Special) : اگر این گزینه را برگزینید و فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد.

-None : هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
-First Line: سطر اول را به جلو و عقب میراند.
-Hanging : متن را غیر از سطر اول به عقب و جلو میراند.

انواع پاراگراف

طبق قوانین بین المللی تایپ میتوان پاراگرافها را به سه دسته تقسیم كرد:

پاراگراف قالبی : در این نوع پاراگراف هیچ نوع تورفتگی از چپ و راست مشاهده نمی شود و متن از ابتدای پاراگراف شروع و تا انتها ادامه دارد. در این حالت میتوانید توسط گزینه Special و با انتخاب گزینه None این عمل را انجام دهیدو یا میتوانید متن خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Justify و یا از كلید تركیبی Ctrl+J استفاده كنید.

پاراگراف نیمه قالبی : در این نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل میرود و بقیه سطرها به حالت عادی تایپ میشود. یعنی سطر اول كوتاهتر از سطرهای دیگر است. در این حالت توسط گزینه Special و با انتخاب گزینه First Line را انتخاب نمائید و سپس در جلو آن اندازه تو رفتگی لازم را بدهید.

پاراگراف زائده دار : این نوع پاراگراف دارای زائده اضافی در سطر اول است یعنی سطر اول دارای طول بیشتری نسبت به بقیه سطرهاست. در این حالت توسط گزینه Special گزینه Hanging را انتخاب نمائید و در كادر جلو By اندازه تورفتگی لازم را بدهید.

– راه ساده تر برای ایجاد پاراگراف قالبی ، نیمه قالبی و زائده دار استفاده از خط كش می باشد. یك پاراگراف سه سطری تایپ نمائید زمانی كه دو فلش خط كش (First Line, Hanging) روی هم قرار گرفته باشد، پاراگراف بصورت قالبی می باشد .

زمانی كه فلش First Line جلوتر از Hanging قرار بگیرد پاراگراف بصورت نیمه قالبی و در صورتیكه فلش Hanging جلوتر از First Line باشد پاراگراف بصورت زائده دار می باشد .

فاصله ها( spacing )

این گزینه برای دادن فاصله بین پاراگرافها می باشد. هنگامی كه از نوع پاراگراف قالبی ( بدون هیچ نوع تو رفتگی ) استفاده می كنید طبق قوانین تایپ باید بین پاراگرافها یك فاصله اضافی بدهید. جهت دادن فاصله اضافی برای پاراگراف بالایی از گزینه Before ( قبلی ) و برای دادن فاصله اضافی با پاراگراف پائینی از گزینه After ( بعدی) استفاده كنید.

فاصله خطوط ( Line Spacing )

برای زیاد یا كم كردن فاصله بین خطوط (سطرها) از این گزینه استفاده نمائید. هر چه قلم شما درشتر باشد فاصله بین سطرها بیشتر و هر چه قلم ریزتر باشد فاصله بین سطرها كمتر خواهد بود. . البته میتوانید توسط گزینه AT این مقدار رامیتوانید كم یا زیاد كنید.

چاپ یا پرینت پرونده در ورد

اكنون نوبت به آن رسیده است كه پرونده خود را به چاپ رسانید. برای چاپ پرونده باید از زیر منوی Print از منوی File استفاده كنید یا از كلید تركیبی و فوری Ctrl+P و یا از نشانه چاپگر روی نوار ابزار استفاده شود.
اولین گزینه ای كه در این زیرمنو با آن برخواهید خورد نوع چاپگر است . تعریف نوع چاپگر همانند تعریف نوع قلم بعهده ویندوز می باشد. برای آنكه بتوانید فرمان چاپ را صادر كنید باید چاپگر را در ویندوز نصب كنید. توجه داشته باشید در صورتی كه در Word رنگی تایپ نمودید حتماً باید چاپگر رنگی در اختیار داشته باشید.

چاپ صفحات انتخابی ( page range )

از آنجا كه ممكن است بخواهید صفحه یا صفحات خاصی از سند خود را به چاپ برسانید لذا در اینجا امكانات متنوعی برای چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از :

-All : چاپ تمام صفحات پرونده یا سند.

– Current Page: انتخاب این گزینه موجب خواهد شد تا صفحه جاری یعنی صفحه ای كه اكنون مكان نما بر روی آن قرار گرفته به چاپ برسد.

– Selection : فقط قسمتی كه مارك شده یا بلوك شده به چاپ میرسد.

– Pages : توسط این گزینه میتوانید صفحات خود را به دلخواه انتخاب نمائید وچاپ بگیرید بعبارتی چاپ صفحات انتخابی است. توجه داشته باشید برای جدا كردن صفحات از علامت (,)و برای صدور فرمان چاپ صفحات پشت سرهم از علامت (–) استفاده میشود.

مثال: 2,7,9,16و برای چاپ صفحات پشت سر هم 30-50.

• Copies : چنانچه خواستید از یك صفحه بیش از یكی چاپ شود میتوانید از این گزینه استفاده كنید. كافیست تا تعداد كپی را در گزینه Number of copies مشخص كنید.

– Collate : فرض را بر این داشته باشید كه خواستید تا از صفحه 1 تا 15 چاپ بگیرید و تعداد كپی را روی سه قرار داده اید ( یعنی از هر صفحه 3 برگ ) حال چنانچه گزینه Collate علامت تیك داشته باشد یك بار از صفحه یك تا 15 چاپ میشود و سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه یك تا 15 را آغاز میكندو پس از پایان برای بار سوم و آخرین بار ( چون تعداد كپی 3 بود) از صفحه یك تا 15 چاپ می گیرد. یعنی سه دسته 1 تا 15 جدا شده،آماده اند. اما چنانچه این گزینه علامت تیك نداشته باشد از صفحه یك سه بار،دو سه بار، سه سه بار و … همینطور این عمل تا صفحه 15 كه آخرین صفحه است ادامه خواهد یافت.

• Print : در حالت عادی تمامی صفحات چاپ خواهند شد . زیرا گزینه Print روی All pages in range قرار دارد. اما چنانچه خواستید میتوانید با انتخاب Odd page صفحات زوج و با انتخاب Even pages صفحات فرد را به چاپ برسانید. این انتخاب به شما كمك میكند تا در مواردی مثل تهیه جزوه بتوانید پشت و رو چاپ بگیرید ( یعنی اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را بر عكس در چاپگر قرار داده و بعد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر می كنیم تا صفحات زوج پشت صفحات فرد چاپ شوند).

پایان درس چهارم

 چند مطلب پیشنهادی

آموزش word – درس ششم – ستون بندی در ورد
آموزش word – درس ششم – ستون بندی در ورد
آموزش word – درس اول – آشنایی با محیط برنامه word
آموزش word – درس اول – آشنایی با محیط برنامه word
آموزش word – درس پنجم – رسم شکل در ورد
آموزش word – درس پنجم – رسم شکل در ورد
آموزش word – درس دوم – بلوك و عملیات مربوط به آن
آموزش word – درس دوم – بلوك و عملیات مربوط به آن

 درباره نویسنده

نویسنده عصرعلم شوید!
بالا