آموزش word – درس چهارم – صفحه بندی و حاشیه

ابزارهای تولید محتوا » مایکروسافت ورد » آموزش word – درس چهارم – صفحه بندی و حاشیه
10 جولای 2010 چاپ

برای اینكه بتوانید محدوده متن ، نوع كاغذ، محل قرار گرفتن كاغذ ، حاشیه در ورد و غیره را تعریف كنید باید از زیر منوی Page Setup كه در منوی File قرار دارد استفاده كنید.

حاشیه در ورد (Margins)

هنگامی كه میخواهید شروع به تایپ نمائید، مسلماً از لبه كاغذ شروع نمی كنید و یك مقدار فاصله از بالا، راست ، چپ و پائین می دهید. یعنی در قسمتهای كناری كاغذ چیزی تایپ نمی شود كه به این قسمتها حاشیه یا Margin می گویند.

اعدادی كه میتوانید برای حاشیه در نظر بگیرید تحت اختیار خودتان می باشد. یعنی دادن هر عددی آزاد است ( البته به شرطی كه از طول و عرض كاغذ بیشتر نباشد و فضایی برای تایپ متن باقی بماند ).

اگر اندازه های شما Inches است و آنها را میخواهید تبدیل به سانتیمتر بكنید از منوی Tools زیر منوی Options برگ نشان General سپس گزینه Measurement units میتوانید واحد اندازه گیری مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

آموزش word - درس چهارم - صفحه بندی و حاشیه در ورد

عمق شیرازه(Gutter)

شاید تاكنون برایتان پیش آمده باشد كه بخواهید چند صفحه ای پراكنده را از حالت برگ برگ بصورت یك جزوه در آورید. برای اینكار احتیاج دارید تا از یك سمت (سمت راست ) گیره ای بزنید، یا جزوه را سیمی كنید. به قسمتی كه سیمی میشود یا در یك كتاب برای صحافی به داخل میرود عمق شیرازه میگویند.

چنانچه خواستید تا اینگونه جزوات را تهیه كنید به خاطر بسپارید كه در كتب فارسی عمق شیرازه در صفحات فرد از سمت راست و در صفحات زوج از سمت چپ می باشد كه خود Word بطور اتوماتیك اینگونه عمل مینماید. توجه داشته باشید كه عمق شیرازه هنگامی استفاده میشود كه جزوات شما پشت و رو چاپ شوند . چنانچه قرار باشد جزوات بصورت تك رو باشند فقط باید حاشیه راست را بیشتر داد.

نكته قابل توجه اینكه عددی كه به عمق شیرازه میدهید به حاشیه ها اضافه میشود. یعنی اگر حاشیـــه راست 2 و چـــپ 2 باشد و شما عمــق شیــرازه را 1 سانتیمتر بدهید در كتابهای فارسی حاشیه راست در صفحات فرد 3 خواهد شد و حاشیه چپ 2 سانتیمتر باقی خواهد ماند.

 

حاشیه های آئینه ای  (Mirror Margins)

 

با فعال كردن این گزینه حاشیه های چپ و راست شما تبدیل به حاشیه درونی(Inside) و حاشیه بیرونی (Outside) خواهند شد. این دو دقیقاً همانند عمق شیرازه عمل خواهند كرد با این تفاوت كه عمق شیرازه به حاشیه ها اضافه میشود ولی حاشیه های درونی و بیرونی خود حاشیه هستند و اعدادی كه به آنها وارد میشود به عنوان حاشیه در نظر گرفته میشود تفاوت دیگری كه بین عمق شیرازه و حاشیه های درونی و بیرونی وجود دارد در این است كه میتوانید قسمتی از متن خود را انتخاب نمائید(بلوك) و سپس برای قسمت انتخاب شده حاشیه های درونی و بیرونی را تعریف نمائید در صورتیكه عمق شیرازه برای كل سند و یا از نقطه مكان نما به بعد است .

اثر گذاری (Apply to)

تمامی تغییرات لازم را دادید ولی این تغییرات در كدام قسمت پرونده اعمال شوند؟ همین صفحه، همین بخش و… برنامه Word میتواند تغییـــرات را بر روی (تمامـــــی پرونده Whole Document و از محـــل مكان نمـــــا به بعد This Point Forward ) و در برخی موارد برای قسمت بلوك شده اعمال نمائید.

سایز كاغذ (Paper Size)

توسط این گزینه میتوانید نوع كاغذی را كه تصمیم دارید از آن استفاده نمائید مشخص كنید. توجه داشته باشید كه نوع كاغذ باید با نوع چاپگر سازگار باشد. یعنی به گونه ای باشد كه چاپگر بتواند چنین اندازه كاغذی را چاپ نماید.

جهت (Orientation)

در Word این امكان وجود دارد كه كاغذ را به دو حالت قرار دهید.

حالت ایستاده (Portrait) : در این حالت كاغذ به حالت ایستاده قرار می گیرد.

حالت خوابیده (Landscape) : در این تعریف شما فرمان میدهید تا كاغذ به حالت خوابیده قرار گیرد.

توجه داشته باشید كه در هر دو حالت كاغذ شكل عادی وارد چاپگر خواهد شد و این خود برنامه است كه متن را بصورت افقی و یا عمودی چاپ می گیرد.

مبدا كاغذ (Paper Source)

این گزینه محل قرار گرفتن كاغذ در چاپگر می باشد. تعاریف این گزینه برای هر چاپگر متفاوت است . هنگام نصب Word خود این برنامه بهترین را انتخاب نموده ، لذا این گزینه دست نزنید.

لایه (Layout)

با گـــزینه های این كادر مانند Borders-Header & Footers-Section در فصل های آینده آشنا خواهید شد. توسط گزینه Line numbers میتوانید برای سطرهای خود شماره در نظر بگیرید. با كلیك كردن روی این گزینه كادر محاوره ای Line numbers ظاهر میشود كه با تیك زدن در Box روبروی Add line numbering تمام گزینه ها فعال خواهد شد.

توجه داشته باشید برای اینكه شماره سطرها را مشاهده كنید پنجره را به حالت Page layout ببرید.

Start at :

ممكن است یك تایپ پرونده را برای سریعتر تایپ شدن بین خود و دوستتان تقسیم كنید و قسمت دوم پرونده به شما بیفتد برای شماره زدن خطها ممكن است از شماره 1 تا 88 در قسمت اول پرونده باشد مطمئناً برای تایپ قسمت دوم شما شماره را از یك شروع نخواهید كرد و از ادامه آن یعنی 89 به بعد استفاده میكنید پس در قسمت Start at شماره 89 را وارد خواهید كرد.

From text :

توسط این گزینه فاصله شماره را با متن تنظیم خواهید كرد.

Count by :

این گزینه یعنی شمردن توسط چه شماره ای انجام بگیرد. توسط این گزینه تعریف میشود كه چند تا چند تا شمارش سطر انجام گیرد مثل 5 ، 10 ، 15 یعنی شماره سطرها هر پنج سطر یكبار درج شود.

Restart each page :

شروع هر برگه یعنی شمردن خطها برای هر برگه جدید از ابتدا صورت گیرد.

Restart each section :

شروع هر قسمت یعنی شمردن خطها برای هر بخش و قسمت از ابتدا صورت گیرد.

Continuous :

ادامه دادن منظور این است كه شمردن خطها از اول سند تا آخر سند پشت سرهم صورت بگیرد.

 

درشت نویسی حرف اول پاراگراف در ورد (Drop Cap)

 

شاید لازم باشد تا برای تاكید و توجه بیشتر به یك پاراگراف حرف اول كلمه اول پاراگراف را درشت تر بنویسید.
برای انجام این كار باید این فرمان را از منوی Format زیرمنوی Drop Cap انتخاب كنید. این فرمان دارای سه گزینه بشرح زیر است :

• None : در این حالت هیچ نوع درشت نویسی در كار نیست و پاراگرافهای شما به حالت عادی تایپ خواهد شد.

• Dropped : در این حالت از درشت نویسی حرف اول یك پاراگراف درشت نوشته خواهد شد و بقیه سطرها زیر این حرف قرار خواهند گرفت.

• In margin : در این حالت عمل درشت نویسی انجام میشود ولی سطرهای بعدی دقیقاً زیر حرف دوم حرف درشت شده قرار می گیرند. پس از انتخاب یكی از حالتهای دوم یا سوم میتوانید نوع قلم (Font) آن را نیز تعیین كنید. از طرفی با انتخاب گزینه Line to drop میتوانید تعداد سطرهایی را مشخص كنید كه حرف اول باید اشغال كند. فرضاً اگر تعداد خط را پنج بگذارید حرف شما به اندازه ای بزرگ میشود كه پنج سطر اشغال كند. چنانچه خواستید تا حرف اول درشت با متن شما فاصله بگیرد میتوانید از گزینه Distance from text استفاده كنید.

 

پاراگراف و قالب بندی آن در ورد

 

پاراگراف و قالب بندی آن (Paragraph)

همانطور كه در پیش ازاین آموختید پاراگراف شامل یك حرف ، یك كلمه ،یك جمله ، یك سطر یا چند سطر است كه تا پایان نپذیرفته ،Enter نمی زنیم. هر جا كه Enter زده شد به معنای پایان یك پاراگراف است .

علامت پاراگراف آشكار/پنهان (Show/Hide)

در Word این امكان وجود دارد تا به طریقی انتهای پاراگرافهای خود را ببینید. چنانچه روی نوارابزار Standard را مشاهده كنید با علامت برخواهید خورد كه با فشردن این علامت، انتهای هر پاراگراف آن را مشاهده خواهید كرد.
با فعال كردن دكمه Show/Hide در نوارابزار میتوانید این كاراكترهای خاص كه هر كدام بیانگرعملیاتی كه شما انجام داده اید، هست را ببینید. ( پــاراگراف …. فاصله (اینتر) ایجاد سطر جدید در درون یك پاراگراف )
حال برای استفاده از قالب بندی های یك پاراگراف از زیر منوی Paragraph در منوی Format استفاده كنید.

– سطر بندی و تورفتگی ها (Direction & Indents) :

• سطربندی یا جهت (Direction) : توسط این گزینه میتوانید نوع و جهت تایپ خود را مشخص نمائید. (Arabic-Latin)

• مسیر ،تراز(Alignment) : بعد از تعیین جهت تایپ اكنون نوبت محل قرار گرفتن متن است . فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد.

چپ چین (Left) :

موجب میشود تا متن شما در سمت چپ قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن لاتین كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود ، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولی سمت راست آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز چپ شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلیــد Align Left و یا از كلید تركیبی Ctrl+L نیز میتوانید استفاده كنید.

راست چین (Right)

موجب میشود تا متن شما در سمت راست قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن فارسی كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود ، از سمت راست سطرها تراز بوده ولی سمت چپ آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز راست شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Align Right و یا از كلید تركیبی Ctrl+R نیز میتوانید استفاده كنید.

وسط چین (center)
انتخاب این گزینه موجب میشود تا متن شما در وسط صفحه ( بین دو حاشیه ) قرار گیرد. البته این به شرطی صادق است كه سطری را كه تایپ می كنید تمام سطر را اشغال نكند. برای این منظور شما میتوانید متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Center و یا از كلید تركیبی Ctrl+E نیز میتوانید استفاده كنید.

– تراز شده حداقل (Justify Low)

– تراز شده متوسط (Justify Medium)

– تراز شده حداكثر (Justify high)

چنانچه بخواهـــید پاراگراف شما بلندترو یا كوتاهتر شود میتوانید از این گزینه ها استفاده كنـــید. این گزینه ها موجب خواهند شد تا در لاتین فاصله بین كلمات و در فارسی خط تیره بین كلمـــات بیشتر گردد.

• تو رفتگی (Indentation) : برای آنكه متن خود را نسبت به حاشیه تو رفتگی بدهید باید از این گزینه استفاده نمائید كه برای لاتین (Left) و برای فارسی (Right) را انتخاب می كنید.

• بطور ویژه (Special) : اگر این گزینه را برگزینید و فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد.

-None : هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
-First Line: سطر اول را به جلو و عقب میراند.
-Hanging : متن را غیر از سطر اول به عقب و جلو میراند.

انواع پاراگراف

طبق قوانین بین المللی تایپ میتوان پاراگرافها را به سه دسته تقسیم كرد:

پاراگراف قالبی : در این نوع پاراگراف هیچ نوع تورفتگی از چپ و راست مشاهده نمی شود و متن از ابتدای پاراگراف شروع و تا انتها ادامه دارد. در این حالت میتوانید توسط گزینه Special و با انتخاب گزینه None این عمل را انجام دهیدو یا میتوانید متن خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلید Justify و یا از كلید تركیبی Ctrl+J استفاده كنید.

پاراگراف نیمه قالبی : در این نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل میرود و بقیه سطرها به حالت عادی تایپ میشود. یعنی سطر اول كوتاهتر از سطرهای دیگر است. در این حالت توسط گزینه Special و با انتخاب گزینه First Line را انتخاب نمائید و سپس در جلو آن اندازه تو رفتگی لازم را بدهید.

پاراگراف زائده دار : این نوع پاراگراف دارای زائده اضافی در سطر اول است یعنی سطر اول دارای طول بیشتری نسبت به بقیه سطرهاست. در این حالت توسط گزینه Special گزینه Hanging را انتخاب نمائید و در كادر جلو By اندازه تورفتگی لازم را بدهید.

– راه ساده تر برای ایجاد پاراگراف قالبی ، نیمه قالبی و زائده دار استفاده از خط كش می باشد. یك پاراگراف سه سطری تایپ نمائید زمانی كه دو فلش خط كش (First Line, Hanging) روی هم قرار گرفته باشد، پاراگراف بصورت قالبی می باشد .

زمانی كه فلش First Line جلوتر از Hanging قرار بگیرد پاراگراف بصورت نیمه قالبی و در صورتیكه فلش Hanging جلوتر از First Line باشد پاراگراف بصورت زائده دار می باشد .

فاصله ها( spacing )

این گزینه برای دادن فاصله بین پاراگرافها می باشد. هنگامی كه از نوع پاراگراف قالبی ( بدون هیچ نوع تو رفتگی ) استفاده می كنید طبق قوانین تایپ باید بین پاراگرافها یك فاصله اضافی بدهید. جهت دادن فاصله اضافی برای پاراگراف بالایی از گزینه Before ( قبلی ) و برای دادن فاصله اضافی با پاراگراف پائینی از گزینه After ( بعدی) استفاده كنید.

فاصله خطوط ( Line Spacing )

برای زیاد یا كم كردن فاصله بین خطوط (سطرها) از این گزینه استفاده نمائید. هر چه قلم شما درشتر باشد فاصله بین سطرها بیشتر و هر چه قلم ریزتر باشد فاصله بین سطرها كمتر خواهد بود. . البته میتوانید توسط گزینه AT این مقدار رامیتوانید كم یا زیاد كنید.

چاپ یا پرینت پرونده در ورد

اكنون نوبت به آن رسیده است كه پرونده خود را به چاپ رسانید. برای چاپ پرونده باید از زیر منوی Print از منوی File استفاده كنید یا از كلید تركیبی و فوری Ctrl+P و یا از نشانه چاپگر روی نوار ابزار استفاده شود.
اولین گزینه ای كه در این زیرمنو با آن برخواهید خورد نوع چاپگر است . تعریف نوع چاپگر همانند تعریف نوع قلم بعهده ویندوز می باشد. برای آنكه بتوانید فرمان چاپ را صادر كنید باید چاپگر را در ویندوز نصب كنید. توجه داشته باشید در صورتی كه در Word رنگی تایپ نمودید حتماً باید چاپگر رنگی در اختیار داشته باشید.

چاپ صفحات انتخابی ( page range )

از آنجا كه ممكن است بخواهید صفحه یا صفحات خاصی از سند خود را به چاپ برسانید لذا در اینجا امكانات متنوعی برای چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از :

-All : چاپ تمام صفحات پرونده یا سند.

– Current Page: انتخاب این گزینه موجب خواهد شد تا صفحه جاری یعنی صفحه ای كه اكنون مكان نما بر روی آن قرار گرفته به چاپ برسد.

– Selection : فقط قسمتی كه مارك شده یا بلوك شده به چاپ میرسد.

– Pages : توسط این گزینه میتوانید صفحات خود را به دلخواه انتخاب نمائید وچاپ بگیرید بعبارتی چاپ صفحات انتخابی است. توجه داشته باشید برای جدا كردن صفحات از علامت (,)و برای صدور فرمان چاپ صفحات پشت سرهم از علامت (–) استفاده میشود.

مثال: 2,7,9,16و برای چاپ صفحات پشت سر هم 30-50.

• Copies : چنانچه خواستید از یك صفحه بیش از یكی چاپ شود میتوانید از این گزینه استفاده كنید. كافیست تا تعداد كپی را در گزینه Number of copies مشخص كنید.

– Collate : فرض را بر این داشته باشید كه خواستید تا از صفحه 1 تا 15 چاپ بگیرید و تعداد كپی را روی سه قرار داده اید ( یعنی از هر صفحه 3 برگ ) حال چنانچه گزینه Collate علامت تیك داشته باشد یك بار از صفحه یك تا 15 چاپ میشود و سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه یك تا 15 را آغاز میكندو پس از پایان برای بار سوم و آخرین بار ( چون تعداد كپی 3 بود) از صفحه یك تا 15 چاپ می گیرد. یعنی سه دسته 1 تا 15 جدا شده،آماده اند. اما چنانچه این گزینه علامت تیك نداشته باشد از صفحه یك سه بار،دو سه بار، سه سه بار و … همینطور این عمل تا صفحه 15 كه آخرین صفحه است ادامه خواهد یافت.

• Print : در حالت عادی تمامی صفحات چاپ خواهند شد . زیرا گزینه Print روی All pages in range قرار دارد. اما چنانچه خواستید میتوانید با انتخاب Odd page صفحات زوج و با انتخاب Even pages صفحات فرد را به چاپ برسانید. این انتخاب به شما كمك میكند تا در مواردی مثل تهیه جزوه بتوانید پشت و رو چاپ بگیرید ( یعنی اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را بر عكس در چاپگر قرار داده و بعد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر می كنیم تا صفحات زوج پشت صفحات فرد چاپ شوند).

پایان درس چهارم

گفتگو پیرامون آموزش word – درس چهارم – صفحه بندی و حاشیه

(منتشر شده: 40 | در انتظار تایید: 0)
محمد باقر

با سلام و عرض خداقوت ب شما
از مطالب خوب سایتتون در تایپ و چاپ یک جزوه که جهت خشنودی قلب آقام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است استفاده کردم
ان شاءالله موفق باشید و در ظل همایون آقام مرتضی علی علیه السلام و آقامون صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء

پاسخ دهید
ناشناس

سلام و درود با تنظیم‌تمام حواشی بطور منظم پرنت نمی شود؟

پاسخ دهید
Mohamad

سلام ببخشید من زیادی تازه واردم میخوام بدونم چطوری تو کامپیوتر اون صفحه ای که میشه توش متن بنویسم رو پیدا کنم

پاسخ دهید
ناشناس

سلام
من توی ورد حاشیه ی دور صفحه ام (قسمت بالا و پایین)رو تنظیم کردم مثلا یک سانت فضای خالی ایجاد کردم ولی وقتی پرینت(چاپ) میگیرم قسمت پایین صفحه حدود دو سانت فاصله میندازه واقعاً نمیدونم مشکل از کجاست!!!
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

پاسخ دهید
عباس

سلام، ممنون از سایتتون…
میخواستم بدونم اگه بخوایم پشت و رو کاغذها رو پرینت بگیریم و تلق و شیرازه شون کنیم، با توجه به اینکه صفحات فرد سمت راستشون میره تو شیرازه و صفحات زوج سمت چپشون، امکان این وجود داره که فرضا فاصله اول خطوط از سمت راست صفحه رو در صفحات فرد 4 سانتیمتر بذاریم و فاصله سمت چپشون رو دو سانتیمتر و برای صفحات زوج بالعکس؟

پاسخ دهید
ناشناس

در پاسخ به عباس

سلام
به نظر من اگه مطالبتون رو قسمت وسط تایپ کنید(مثلا 4 سانت سمت راست و 4 سانت سمت چپ فضای خالی بزارید )دیگه به مشکل برنمیخورید

پاسخ دهید
مریم

سلام
متن داخل جدول هنگام پرینت گرفتن چاپ نمی شود چطوری حلش کنم

پاسخ دهید
احمدی

عالی بود خیلی ممنون

پاسخ دهید
علی

سلام
من با مشکلی روبرو شدم. فایل رو هدینگ ها رو تنظیم کردم و فهرست درست کردم همه چیز مرتب و بجاست بعد از ذخیره کردن فایل از آن خارج می شوم و مجددا باز می کنم تنظیم هدینگ مورد نظر بحالت اولیه بر میگردد مانند اینکه ذخیره نکرده باشیم فقط هدینگ ها تغییر می کنه

پاسخ دهید
reza

سلام – خواهشا بهم بگین چطور میشه pageborder ها را در آفیس (ورد ) تغییر داد و از نمونه های جدید استفاده کرد (مثل فونت های جدید) اصلا راه حل داره یا نه؟ متشکریم…

پاسخ دهید
ناشناس

در پاسخ به reza

سلام
از قسمت page layout گزینه ی page borders رو انتخاب کنید یه پنجره باز میشه از قسمتstyle میتونید بوردرو تغییر بدین توی قسمت art هم بوردرای مختلف دیگه ای وجود داره

پاسخ دهید
آذر

سلام
من میخوام تم صفحه ای که تایپ می کنم رو ، نوشته یا تصویر بذارم . میشه راهنماییم کنید …
متشکرم

پاسخ دهید
فرشاد

سلام
من میخوام چندتا صفحه اولم شماره صفحه نداشته باشه و از صفحه هفتم به بعد شمارش از یک شروع بشه این رو اگه میشه بگیدممنون

پاسخ دهید
کاویانی

ممنون از راهنمایتون خیلی بهم کمک کردید.پاینده باشید

پاسخ دهید
آريا

با سلام و تشكر در قسمت مارجين براي ميخواه اندازه ها را از اينچ به سانت تغيير دهم اما گزينه هايي كه در بالا اشاره كرديد tools را در ورد پيدا نكردم لطفاً راهنمايي فرماييد

پاسخ دهید
علیرضا

باسلام . برای نوشتن یک متن سه کلمه ای بصورت فونت درشت ودر یک صفحه بصورت وسط چین که ازتمام اطاف کاغذ در وسط باشد. چطور می توان انجام داد؟

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به علیرضا

سلام
یک Text Box به اندازه ی کل صفحه وارد کنید و بعد در قسمت Design گزینه ی وسط چین عمودی و افقی را انتخاب کنید.

پاسخ دهید
امید

سلام خسته نباشید
کل درس عالی بود
بحث عمق شیرازه خیلی به دردم خورد.
بازم ممنون

پاسخ دهید
فاطمه

سلام خسته نباشید
من میخوام کار طراحی نشریه رو با ورد 2010 انجام بدم برای اینکار نیاز دارم که کادرهای دلخواهی رو به صفحه اضافه کنم که ممکنه تو ورد نباشه یا حاشیه ها رو یه رنگ دیگه کنم که متاسفانه نمیتونم راهنمایی کنید ممنون میشم . با چه برنامه های میشه طراحی کرد.

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به فاطمه

سلام
معمولا برای نشریات از نرم افزار Adobe InDesign و Adobe InCopy استفاده میکنند.

پاسخ دهید
علیرضا

سلام
خسته نباشی
مشکل من در مورد مشخص کردن تیترهاست چ جوری میشه تیترها رو مشخص کرد
مثلا اینجوری
1-2-3- افیس 2010
من هر کاری می کنم هدینگ هم مشخص می کنم اینجوری میشه
1-3-4-افیس 2010

پاسخ دهید
zz

سلام
من دارم یه تحقیق مینویسم که فهرست داره .تو ورد نوشتم و فهرستش مرتبه اما وقتی به پی دی اف تبدیلش میکنم فهرستش به هم میریزه…اگه ممکنه راهنمایی کنید.متشکرم

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به zz

سلام
متاسفانه در تبدیل ورد به pdf معمولا تغییرات ناخواسته ایجاد میشه. برای تبدیل نرم افزارهای دیگری را امتحان کنید شاید نتیجه بخش باشه.

پاسخ دهید
ناشناس

در پاسخ به zz

سلام
در این حالت باید در قسمت paragraph گزینه left to right را انتخاب کرده و حالت چپ چین را انتخاب کنید.

پاسخ دهید
بیچاره

در پاسخ به zz

به نام الله.
چند ماه از درج کامنت می گذره؛ اما چون خیلی دیدم که دوستان با این مشکل مواجه می شوند، می نویسم شاید دوستان دیگه به دردشون بخوره.
برای اینکه در تبدیل ورد به pdf اجزا بهم نریزه، بهترین کار این هست که ورد خودتان را در انتها با ورژن 2003 ذخیره کنید. بعد این نسخه را باز کنید و ان را تبدیل به pdf کنید. مشکل به احتمال فراوان حل خواهد شد.
البته یک نکته ای هم که هست اینکه اگر دیدید picture یا shape هایی که ایجاد کرده اید، جابه جا می شوند به این دلیل است که هنگام ایجاد آنها در فایل ورد، نحوه قرار گیری آنها را در متن مشخص نکردید.. توصیه می کنم همواره عکس ها و shape های ایجاد شده را در حالت In line قرار دهید و سپس به position بندی آنها بپردازید.
والعاقبه للمتقین.

پاسخ دهید
زهرا

سلام چطور میشه تو ورد2010 فاصله ازچپ و راست ایجاد کرد؟همچنین فاصله سطر اول و اخر از بالا و پایین صفحه رو چطور تنظیم کنم؟واحدش سانتی متر باشه.ممنون

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به زهرا

سلام
در منوی Page Layout بر روی گزینه ی Margins کلیک کنید. Custom Margin رو انتخاب کنید و در لبه ی Margins مقادیر مورد نظرتون رو وارد کنید. فکر میکنم به اینچ باشه یعنی باید 0.4 را وارد کنید. (یک سانتی متر تقریبا برابر 0.4 اینچ است)

پاسخ دهید
ففف

سلام. چطور در در يك متن بايد سطرها را تنظيم كنيم كه وقتي پرينت دورو از دو صفحه ميگيرم سطرها در يك رديف و تراز باشند. يعني وقتي كاغذ رو جلوي نور ميگيري سطرهاي دو طرف كاغذ روي هم ديده شوند نه پايين و بالا ؟
ممنون

پاسخ دهید
بیچاره

در پاسخ به ففف

شاید به این دلیل است که شما فاصله های بالا و پایین رو به یک اندازه نکردید و با هم فرق داره.
به نظرم برای این کار فاصله های حاشیه های بالا و پایین را به یک اندازه قرار بدهید
یا
اینکه
به طور خودکار این فرمان رو ندهید که صفحه کاغذ دو رو چاب بشه… بلکه وقتی یک طرف چاپ شد، کاغذ رو برگردانید و سرو ته بگذارید:)) این طوری هم شاید مشکلتون حل بشه:)))

پاسخ دهید
ایران

درود . سپاس از اموزشتون . من یه پرسش دارم . اگر یه متن و کپی کرده باشیم و مثلن تو هر خط فقط یه جمله باشه . یعنی خط کامل نباشه و بخوایم اون و درست کنیم باید چی کار کنیم ؟ چون وقتی ctrl+j رو می زنیم بین هر کلمه خیلی فاصله می یوفته . سپاس گذار میشم اگه پاسخ بدبد .

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به ایران

سلام
در این جور موارد یا باید متن رو راست چین کنید (justify نکنید) یا اینکه کلمات رو در یک سطر قرار بدید و با استفاده از backspace بین اونها فاصله ی معمولی قرار بدید.

پاسخ دهید
ایران

در پاسخ به عصرعلم

من متن و راست چین می کنم . اما قرار دادنشون تو یه خط و من از backspase استفاده می کنم . ولی خب برای یه متن طولانی خیلی وقت گیره . متنی که من منظورمه به این شکله .
__________________
_______
_______
از راهنماییتونم سپاس 🙂

پاسخ دهید
نگار

سلام وقتی گزینه ی justify رو تغییر میدم متن چپ چین میشه و دوباره که راست چینش میکنم justify هم تغییر میکنه باید چیکار کنم؟

پاسخ دهید
ناشناس

در پاسخ به نگار

خودم متوجه شدم از گزینه left to right text direction بالای صفحه همزمان با حالت راست چین استفاده کردم و درست شد! 😉
در هر حال به خاطر این مطلب فوق العاده که گذاشتین سپاسگزارم

پاسخ دهید
مصطفی

سلام لطفا میشه بگید در word 2010 چه طوری باید صفحات زوج و فرد را برای چاپ پشت و رو پرینت بگیریم
ممنون

پاسخ دهید
مجتبی

سلام خسته نباشید
ببخشید سوالی داشتم از حضورتون اینکه:
ایجاد یک صفحه خالی قبل از نوشته به چه شکلی هست ممنون میشم
آیا باید درفایل دیگری همه متن را کپی کرد وصفحه اول را که نیازمان است خالی گذاشت یا راه حل دیگری وجود دارد؟
ممنون از زحماتتون

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به مجتبی

سلام
خیر لازم نیست تمام متن رو در پرونده جدیدی کپی کنید، کافیه از منوی Insert بر روی گزینه ی Blank Page کلیک کنید. منتها اگر میخواهید صفحه جدید، در ابتدای پرونده ایجاد بشه ( قبل از تمام نوشته های قبلی ) باید ابتدا در صفحه اول پرونده و قبل از جایی که متن آغاز شده کلیک کنید و بعد گزینه ی Blank Page رو استفاده کنید.

یعنی فرض کنید ما یک فایل ورد داریم که درونش نوشتیم “سلام” اگر بعد از “م” کلیک کنیم و blank page رو بزنیم یک صفحه خالی بعد از صفحه ای که درونش “سلام” رو نوشتیم وارد میکنه ولی اگر قبل از “س” کلیک کنیم و بعد blank page رو بزنیم، یک صفحه خالی قبل از صفحه ای که درونش “سلام” رو نوشتیم برای ما ایجاد میکنه.

پاسخ دهید
ميترا متاجي

مطالب ارزنده اي رو اشاره كرديد، لطف كنيد در مورد صفحه آرايي (اندازه حاشيه هاي كتاب غير درسي در قطع رحلي بيشتر توضيح دهيد). ممنونم

پاسخ دهید

فقط گزینه‌ی وسط را تیک بزنید. »مشاهده قوانین