آموزش word – درس پنجم – رسم شکل در ورد

ابزارهای تولید محتوا » مایکروسافت ورد » آموزش word – درس پنجم – رسم شکل در ورد
۲۳ تیر ۱۳۸۹ چاپ

برای رسم شکل در ورد ابزارهایی تعبیه شده است . برای نمایش این ابزارها بر روی نوار ابزار Drawing در زیر منوی Toolbars از منوی View میتوان استفاده كرد یا به یكی از نوار ابزارها اشاره كرده و دكمه سمت راست ماوس را كلیك كنید سپس از منوی میانبر گزینه Drawing را انتخاب كنید.

ایجاد خطوط و موضوعات در ورد

برای ایجاد خطوط ، فلش ها ، مستطیل ها ، بیضی ها ، اشكال یا كادرهای متن ، دستورات ساده زیر را بكار ببرید :

• برای ترسیم یك خط یا فلش : روی دكمه Line یا Arrow در نوار ابزار Drawing كلیك كرده ، اشاره گــر را در جایی كه میخواهید خط یا فلش را شروع كنید قرار داده،كلید ماوس را فشار داده و به سمت انتهای خط یا فلش Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنید. برای ایجاد یك خط مستقیم افقی یا عمودی و یا فلش عمودی یا افقی ، كلید Shift را پائین نگه دارید و بعد Drag كنید.

• برای ترسیم یك مستطیل یا مربع : روی ابزار Rectangle در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را در محلی كه میخواهید گوشه ای از مستطیل باشد قرار داده كلید ماوس را فشار دهید و ماوس را به سمت گوشه مخالف Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنید. در صورتی كه میخواهید یك مربع ترسیم كنید ، كلید Shift را پائین نگه دارید.

• برای ترسیم یك بیضی یا دایره : روی ابزار Oval در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را در محلی كه میخواهید گوشه ای از مستطیل محاط بر بیضی باشد قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهید، سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف ، درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنید. در صورتیكه میخواهید یك دایره رسم كنید ، كلید Shift را پائین نگه دارید.

• برای ترسیم یك شكل : روی دكمه Auto Shapes در نوار ابزار Drawing كلیك كرده، گروه شكل مورد نظر را انتخاب كرده و روی شكل كلیك نمائید. سپس اشاره گر ماوس را در گوشه ای از مستطیل محاط بر شكل، قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهید، سپس ماوس را تا زمانی كه شكل به اندازه دلخواه برسد، درگ كنید و دكمه ماوس را رها كنید.

• برای اضافه كردن یك كادر در متن : روی دكمه Text Box در نوار ابزار Drawing كلیك كرده ، اشاره گر ماوس را در یك گوشه كادر قرار داده و كلیك كنید. سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنید. اگر میخواهید یك كادر متن متربعی را ترسیم كنید كلید Shift را پائین نگه دارید. بعد از ترسیم كادر، متن را وارد كنید پاراگرافها درون حاشیه های كادر ، تنظیم خواهند شد و میتوان متن را با استفاده از ابزارها یا فرمانهای منو قالب بندی كرد.

انتخاب خطوط و موضوعات

قبل از اینكه خطوط و موضوعات را اصلاح ، انتقال و یا تغییر اندازه دهید، بایستی قادر باشید تا خطوط و یا موضوعات را انتخاب كنید. یك خط یا موضوع انتخاب شده یكسری از كادرهای كوچك را در نقاط انتهایی یا روی هر سمت و گوشه موضوع نمایش میدهد. برای انتخاب خطوط یا موضوعات اعمال زیر را انجام دهید:

1- برای انتخاب یك خط یا موضوع ، روی آن كلیك كنید.
2- برای انتخاب بیش از یك خط یا موضوع ، اولین عنصر را انتخاب كرده و كلید Shift را پائین نگه دارید و سپس روی هر عنصر اضافی، كلیك كنید.
3- برای انتخاب گروهی از موضوعات منظم ، روی دكمه Select Objects در نوار ابزار Drawing كلیك كرده و مستطیلی در دور عناصر مورد نظر درگ كنید.
4- هنگامی كه دكمه ماوس را رها می كنید، تمام عناصر داخل مستطیل دارای كادرهای كوچك شده و كادر انتخاب ناپدید خواهد شد.
5- اگر بطور اتفاقی عنصری را انتخاب كنید كه مد نظرتان نبوده است، كلید Shift را فشار داده و روی عنصر كلیك كنید تا كادرهای كوچك از بین رفته و از حالت انتخاب خارج شوند.
كادرهای كوچك دور موضوع انتخاب شده ، اجرا كننده های تغییر اندازه موضوع نیز هستند.

تغییر اندازه خطوط و موضوعات

ترسیم یك عنصر با اندازه دقیق و مورد نظر ساده نیست ولی تغییر اندازه ترسیم ، مشكل نیست . مراحل زیر به شما كمك خواهند كرد تا این عمل را انجام دهید:

1- عنصر را انتخاب كنید.
2- به یكی از كادرهای تغییر اندازه اشاره كرده و آنرا در مسیر مناسب درگ كنید.
3- كادر تغییر اندازه موجود در انتهای خط یا فلش را در هر مسیری درگ كنید تا طول آن كوتاهتر یا بلند تر شده و یا محل نقطه پایانی را تغییر دهید. برای اینكه هنگام درگ كردن خط راست بماند، Shift را نگه دارید.
4- كادر تغییر اندازه وسط بالایی یا پائینی موضوعی را به سمت داخل یا خارج از مركز درگ كنید تا آن را كوتاهتر یا بلند تر سازید.
5- كادر تغییر اندازه وسط سمت چپ یا راست موضوعی را به سمت داخل یا خارج از مركز، درگ كنید تا آن را باریك تر یا پهن تر كنید.

نكته : زمانی كه به یك كادر تغییر اندازه اشاره می كنید، اشاره گر ماوس تبدیل به یك فلش دو طرفه میشود كه نشان میدهد در كدام جهت میتوانید درگ كنید.

6- كادر تغییر اندازه گوشه ای را به سمت بیرون یا درون موضوعی درگ كنید تا اندازه آنرا بزرگتر یا كوچكتر سازید. درگ كردن كادر تغییر اندازه گوشه در سایر جهات ابعاد كلی موضوع را تغییر میدهد. برای اینكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلی باشند هنگام درگ كردن ، كلید Shift را فشار دهید.
7- Auto Shapes دارای یك تغییر اندازه اضافی است . یك لوزی زردرنگ كوچك هنگامی كه این علامت را جابجا كنید شكل را تنظیم میكند. هنگامی كه لوزی زرد رنگ روی شكل مثلاً مثلث را جابجا میكنید، سبب تغییر زاویه مثلث میشوید خط نقطه چین چگونگی ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان میدهد.
8- همزمان با جابجایی ، خط نقطه ای را بیرون از شكل مشاهده خواهید كرد كه نشان دهنده چگونگی عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است .
9- هنگامی كه عنصر به اندازه دلخواه تبدیل شد، دكمه ماوس را رها كنید.

انتقال و جابجایی خطوط و موضوعات

هنگامی كه میخواهید خط ، فلش یا موضوعی را به محل دیگری در صفحه انتقال دهید. مراحل زیر را طی كنید:
1- خط ، فلش یا موضوع را انتخاب كنید.

2- به وسط خط ، فلش یا موضوع اشاره كنید. مطمئن باشید كه روی كادرهای تغییر اندازه قرار ندارید. اشاره گر ماوس تبدیل به یك فلش چهار طرفه میشود.

3- دكمه ماوس را پائین نگه داشته و خطوط نقطه ای عنصر را به محل جدید آن ، درگ كنید.

4- هنگامی كه خطوط نقطه ای در محل مورد نظر قرار گرفتند، دكمه ماوس را رها كنید. در این حالت عنصر در آن نقطه ظاهر خواهد شد.

اشاره گر ماوس تبدیل به فلش چهار طرفه میشود كه بیان میكند عنصر برای انتقال ، آماده است . درگ كردن یك خط ، فلش یا موضوع به صفحه دیگر ، عملی نیست ، بنابراین اگر عنصری را میخواهید به صفحه دیگری انتقال دهید، از فرمانهای Cut, Paste استفاده كنید. موضوع را انتخاب كرده روی دكمه Cut در نوار ابزار Standard كلیك كرده و مكان نما را در محلی كه میخواهید موضوع در آنجا قرار گیرد، سپس روی دكمه Paste در نوار ابزار فشار دهید.

اصلاح صفات خط


خطوط دارای ویژگیهایی مثل ضخامت ، شیوه ، خط تیره ، فلش و رنگ می باشند. بعضی از این صفات ممكن است به مستطیل ها، بیضی ها و اشكال اعمال شوند.

اعمال یك صفت خطی به خط ، فلش یا شكلهای انتخاب شده

برای اعمال یك صفت خطی به خط ، فلش یا شكلهای انتخاب شده، مراحل زیر را انجام دهید:

– روی دكمه Line Style در نوار ابزار Drawing كلیك كنید تا ضخامت یا شیوه خط انتخاب گردد. در جعبه Line Style روی More Lines كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شود. در این كادر محاوره ای انتخاب بیشتری برای گزینه های شیوه خط وجود دارد.

– روی دكمه Dash Style در نـــوار ابزار Drawing كلیك كنید تا یك شیوه خط تیره یا نقطه ای را انتخاب كنید.

– روی دكمه Arrow Style در نوار ابزار Drawing كلیك كنید( كاربردی برای موضوعات ندارد) تا شیوه و مسیر فلش را تعیین كنید. در جعبه Arrow Style روی گزینه More Arrows كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شده و انتخابهای بیشتری را ارائه دهد. روی دكـمه Line Color در نوار ابزار كلیك كنید تا رنگ جاری به خط ، فلش یا شكل اعمال شود. روی فلش رو به پائین بعد از دكمه كلیك كنید تا انتخابهای بیشتری از رنگ را مشاهده كنید. برای حذف یك خط، No Line را انتخاب كنید.

– روی خط ، فلش یا شكل ، دبل كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شود كه تمام گزینه های صفت خط را پیشنهاد كرده و امكان تنظیم ضخامت خط را فراهم میكند. میتوان كادر محاوره ای Format Auto shapes را با كلیك راست كردن روی خط ، فلش یا شكل و سپس انتخاب Format Auto shapes از منوی میانبر باز كرد.

اصلاح صفات رنگ آمیزی داخل شكلها

بیضی ها ، مستطیل ها و اشكال دارای صفات رنگ آمیزی درونی می باشند.

برای اعمال صفات رنگ آمیزی درون شكل به یك موضوع انتخاب شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- روی دكمه Fill Color در نوارابزار Drawing كلیك كنید تا رنگ جاری اعمال شود.

2- روی فلش رو به پائین بعد از دكمه Fill Color كلیك كنید تا رنگ را از جعبه رنگها انتخاب كنید. اگر نمی خـــواهید درون عنصر رنگ آمیــزی شود، روی گزینه No Fill كلیك كنید. اگر میخواهید انتخابهای بیشتری از رنگها را مشاهده كنید روی More Fill Colors كلیك كنید.

3- برای انتخاب یك رنگ غیر از رنگ ثابت ، روی فلش بعد از دكمه Fill Color كلیك كرده و سپس Fill Effects را انتخاب كنید تا كادر محاوره ای Fill Effects باز شود.

4- هنگامی كه كادر محاوره ای Fill Effects را باز می كنید، این مزیت را دارد كه قبل از كلیك كردن روی Ok ، چگونگی انتخابها را مشاهده می كنید. در گوشه سمت راست پائین كادر محاوره ای ، كادر Sample وجود دارد كه انتخاب رنگ آمیزی را میتوانید در آنجا مرور كنید. در Fill Effects شما میتوانید تركیب رنگهای مختلفی داشته باشید .
آموزش word - درس پنجم - رسم شکل در ورد
ایجاد سایر اصلاحات

Word ابزارهای ترسیمی بیشتری را برای بهبود موضوعات ترسیمی ، ارائه میدهد. بعضی از این ویژگیها كه ممكن است بخواهید به كار ببرید عبارتند از :
Free Rotate : برای چرخاندن موضوع انتخاب شده روی دكمه Free Rotate در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را روی یكی از چهار گوشه موضوع قرار داده و در یك حركت دایره ای درگ كنید تا موضوع در زاویه مورد نظر قرار گیرد.

Draw/Rotate or flip/ Free Rotate

Rotate Or Flip : برای چرخاندن یك موضوع به اندازه 90 درجه در جهت حركت عقربه های ساعت یا مخالف آن ، روی دكـــمه Draw از نوار ابزار Drawing كلیك كرده و از منوی بـــاز شو گزینه Rotate Or Flip و سپس Rotate Left/Rotate Right را انتخاب كنید. برای چرخاندن یك موضوع بطور افقی و یا عمودی گزینه های Flip Vertical/ Flip Horizontal را انتخاب كنید.
ترسیم در ورد
Order : همانطوری كه موضوعات بیشتری را ترسیم می كنید، آنها روی هم قرار گرفته و بعضی مواقع ممكن است كه موضوع قبلی را بپوشاند. برای تغییر ترتیب یك موضوع در پشت ، موضوع مورد نظر را انتخاب كنید . سپس روی دكمه Draw از نوار ابزار كلیك كنید تا منوی بازشو را مشاهده كنید. در این منو، گزینه Order را انتخاب كرده و سپس یكی از فرمانهای ترتیب گذاری را برگزینید.
Align Or Distribute : برای تنظیم دو یا چند موضوع انتخاب شده در جاهای مختلف صفحه ، روی دكمه Draw از نوار ابزار كلیك كرده ،‌گزینه Align Or Distribute را انتخاب كــرده و سپس یكی از گزینه های ترازبندی را برگزینید. در صـــورتیكه گزینه ها غیر فعال بود آخر فهــــرست گزینشی گزینه ای بنام Relative to Page را انتخاب كنید تا بقیه گزینه ها فعال شود.

Shadow : سایه ای را به موضوع انتخاب شده توسط كلیك كردن روی دكمه Shadow از نوار ابزار Drawing و انتخاب شیوه سایه گذاری ، اعمال كنید. برای تعیین محل سایه ، از جعبه بازشو گزینه Shadow Setting را انتخاب كنید تا نوار ابزار Shadow Setting ظاهر شده و دكمه های اشاره ای روی نوارابزار را برای جابجایی سایه بكار ببرید. روی فلش رو به پائین بعد از دكمه Shadow Color كلیك كنید و سپس رنگی را برای سایه برگزینید. .
ترسیم در ورد

افزودن متن به شكلها

افزودن متن به شكلها
ایجاد دیاگرام ها در Word ساده شده است . زیرا آنها مجبور به ایجاد كادر متن مجزایی برای زمانی كه میخواهند متن در مستطیل ، بیضی یا سایر اشكال ظاهر شود، نیستند ( این در خطوط و فلش ها كار نمی كند ) برای اضافه كردن متن ، روی موضوع كلیك راست كرده و سپس Add Text را از منوی بازشو انتخاب كنید یك نقطه درج در شكل ظاهر شده و میتوانید متن را وارد كنید.
اگر موضوع دارای متن بوده و میخواهید تغییر دهید، روی موضوع كلیك راست كرده و از منوی بازشو، گزینه Edit Text را انتخاب كنید.

ایجاد و اصلاح شكلهای سه بعدی

برای بدست آوردن خطوط ، اشكال بصورت سه بعدی ، افكت های سه بعدی را به آنها اضافه كنید . مراحل زیر را برای ایجاد یك موضوع سه بعدی ، انجام دهید:

1- موضوعی كه میخواهید سه بعدی شود انتخاب یا ترسیم كنید.

2- روی دكمه 3-D در نوار ابزار Drawing كلیك كنید.

3- شیوه سه بعدی مورد نظر را از جعبه انتخاب كنید.

4- هنگامی كه میخواهید افكت 3-D را تنظیم كنید، در نوار ابزار Drawing روی دكمه 3-D كلیك كرده و برای نمایش نوار ابزار 3-D Settings را انتخاب كنید. دكمه های روی این نوار ابزار را برای كج كردن موضوع ، تغییر عمق افكت 3-D ، تغییر جهت افكت 3-D ، تغییر محل نور ، انتخاب یك پایان ساده ای و انتخاب رنگی برای بخش 3-D موضوع ، بكار ببرید.
ایجاد و اصلاح شكلهای سه بعدی

اضافه كردن Word Art

Word Art برنامه جداگانه ای است كه به همراه میكروسافت آفیس ارائه شده است . این برنامه متن را در اشكال از پیش تعیین شده ای قرار داده و سپس آنها را در مدرك درج میكند. با كلیك كردن روی دكمه Insert Word Art در نوار ابزار Drawing یا با انتخاب منوی Insert زیر منوی Picture و سپس انتخاب Word Art ، میتوان به آن دسترسی پیدا كرد. با كلیك روی این گزینه پنجره ای در محل مكان نما ظاهر میشود. Word نوار ابزار Word Art را نیز نمایش میدهد. در صورتیكه نوار ابزار Word Art به نمایش در نیامد میتوانید از منوی View زیر منوی Toolbars از فهرست گزینشی باز شده نوار ابزار Word Art را نمایان كنید.
برای استفاده از Word Art ، مراحل زیر را بكار ببرید:

1- افكت Word Art مورد نظر را از كادر محاوره ای Word Art Gallery انتخاب كنید روی Ok كلیك كنید.

2- هنگامی كه كادر محاوره ای Edit Text Word Art ظاهر میشود، متن جدید را جایگزین متن قبلی كنید.

3- قلم مورد نظر را از لیست باز شو انتخاب كرده و اندازه آن را تعیین كنید در صورتی كه میخواهید قلم سیاه یا ایتالیك باشد روی دكمه های متناسب ، كلیك كنید.

4- موضوع Word Art در مدرك ظاهر شده، و در اطراف آن كادرهای كوچك تغییر اندازه وجود دارد كه نشان میدهند این موضوع هنوز در حالت انتخاب می باشد.

5- از نوار ابزار Word Art توسط كلید Format Word Art میتوانید حالتهای مختلف از قبیل تغییر رنگ خط دور متن ، پر كردن درون متن ، تغییر پهنا ، عرض ، ارتفاع و ….. را انجام دهید.

6- ازطریق كلید Word Art Shape میتوانید حالتهای مختلف برای متن خود طراحی كنید.

7- با استفاده از كلید Text Wrapping میتوانید متن خود را به حالتهای مختلف تنظیم كنید كه دور تصویر یا روی تصویر یا بالا و پائین تصویر و …. قرار گیرد.

8- با استفاده از كلید Word Art Same Letter Heights میتوانید حروف را بلند یا كوتاه كنید.

9- از طریق كلید Word Art Vertical Text میتوانید حالت متن را عمودی كنیدو برای برگرداندن به حالت افقی كافیست یكبار دیگر روی آن كلیك كنید.

اضافه كردن Clip Art

به همراه Word ، كتابخانه ای از Clip Art ارائه میشود كه امكان اضافه كردن مواردی به مدرك و جالبتر كردن آن توسط تصاویر را فراهم می سازد.

برای اضافه كردن یكی از این تصاویر Clip Art به مدرك ، مراحل زیر را انجام دهید:

1- مكان نما را به محلی كه میخواهید تصویر Clip Art را در مدرك جای دهید ، انتقال دهید.

2- از منوی Insert زیر منوی Picture و سپس انتخاب Clip Art ، میتوان به آن دسترسی پیدا كردو یا از نوار ابزار Drawing كلید Insert Clip Art میتوانید استفاده كنید.

3- از لیست سمت چپ كادر محاوره ای Microsoft Clip Gallery ، گروه تصویر را انتخاب كنید. برای مشاهده تمام Clip Art ها ، All Categories را انتخاب كنید.

4- برای اضافه كردن تصویر به مدرك روی Insert كلیك كنید.

5- با ظاهر شدن تصویر، نوار ابزار Picture ظاهر میشود البته شما میتوانید این نوار ابزار را از فهرست نوارهای ابزار در منوی View انتخاب كنید.

6- با استفاده از دكمه Insert Picture از نوار ابزار Picture میتوانید تصویر به مدرك اضافه كنید.

7- دكمه Color از نوار ابزار رنگ تصویر را تغییر میدهد مثلاً آنرا به حالت رنگی و یا سیاه و سفید و… نشان میدهد.

8- دكمه More Contrast, Less Contrast درجه وضوح تصویر را كم و زیاد میكند.

9- توسط دكمه Crop میتوان قسمتی از تصویر را برید.

10- برای چرخاندن تصویر میتوان از دكمه Rotate از نوار ابزار Picture استفاده كرد.

11- توسط دكمه Line Style میتوان شیوه خط را تغییر داد.

12- از نوار ابزار Picture توسط كلید Format Picture میتوانید حالتهای مختلف از قبیل تغییر رنگ خط دور متن ، پر كردن درون متن ، تغییر پهنا ، عرض ، ارتفاع و ….. را انجام دهید.

13- با استفاده از كلید Text Wrapping میتوانید متن خود را به حالتهای مختلف تنظیم كنید كه دور تصویر یا روی تصویر یا بالا و پائین تصویر و …. قرار گیرد.

14- میتوانید تغییراتی كه در تصویر داده ایدو مورد پسند شما واقع نگردیده ، توسط دكمه Reset Picture دوباره به حالت اولیه تصویر بازگردید.

حذف و تعیین محل گرافیك

حذف یك گرافیك ، كار ساده بوده و با انتخاب گرافیك و سپس فشار دادن كلید Delete انجام میگیرد. هنگامی كه میخواهید گرافیك را انتقال دهید، بو سط گرافیك اشاره كنید تا اشاره گر ماوس تبدیل به یك فلش چهارطرفه شود ، در این حالت دكمه ماوس را فشار داده و خط بیرونی گرافیك را به محل جدید، درگ كنید. سپس دكمه ماوس را رها كنید تا گرافیك در محل جدید ظاهر شود.

هنگامی كه نیاز به انتقال گرافیك به صفحه یا مدرك دیگری دارید، آن را انتخاب كرده و روی دكمه Cut در نوار ابزار كلیك كرده و مكان نما را در محلی كه میخواهید گرافیك ظاهر شود ، قرار داده و سپس روی دكمه Paste در نوار ابزار كلیك كنید.

پایان درس پنجم

گفتگو پیرامون آموزش word – درس پنجم – رسم شکل در ورد

(منتشر شده: 17 | در انتظار تایید: 0)
آوا

سلام من وقتی تو ورد یه شکل رسم میکنم مثلا مربع وقتی میخوام بعد شکل ادامه متنم رو بنویسم نمیشه وقتی contorol+enter روهم میزنم که یه صفحه جدید باز شه شکله باز میاد تو صفحه جدید ؟؟؟؟؟؟؟لطفا کمک کنید

پاسخ دهید
غزل تنهایی

سلام ممنون از مطالبتون …میخواستم یک دایره رسم کنم و۲۴ قسمت بشه درهر قسمت مطلبی نوشته بشه (نمودار زمانی یک روز)میشه لطفا کمکم کنید ایا اصلا باورد میشه انجام داد ؟

پاسخ دهید
ناشناس

سلام از کنترل و u استفاده کنید

پاسخ دهید
مسلم

سلام. می خواستم بپرسم چطور میشه بالای پیکان یا همون فلش یه مطلبی رو نوشت؟

پاسخ دهید

در پاسخ به مسلم

سلام
باید یک تکست باکس متنی جدید وارد کنید (از منوی Insert) و متن مورد نظر را درون تکست باکس بالای فلش بنویسید.

پاسخ دهید
ناشناس

سلام میخوام یه تصویر از جایی کپی و جلوی نوشته ها در ورد بکشم به صورت کپی پیست .ولی وقتی اینکارو میکنم نوشته ها به پایی منتقل میشن.میخوام تصویر جلوی نوشته باشه.چیکار باید کنم؟ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ دهید

در پاسخ به ناشناس

سلام
پس از وارد کردن تصویر می‌توانید از منوی Picture Format با گزینه‌های Position و Wrap Text به نتیجه‌ی دلخواه برسید.

پاسخ دهید
mahshid

ساده وقابل فهم

پاسخ دهید
سمانه

با سلام.میخواستم بدونم چجوری میتونم واسه سه راس یک مثلث حروف انگلیسی قرار بدم.

پاسخ دهید
ناشناس

سپاسگزارم.هر چند هنوز استفاده نکرده ام اما به نظرم ساده و کاربردی است

پاسخ دهید
روژین

مسخهههههههههههههههههههههههههههههه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــخرهههههههههههههههههههه بود

پاسخ دهید
امین

سلام برای رنگ امیزی دایره
من یک دایره کشیدم درونش با خط درجه بندی کردم مثلا درون دایره رو مشکی زدم میخوام درجه۹۰ رو زرد بزنم کل دایره زرد میشه
افیس من ۲۰۱۳ هستش خواهش میکنم کمک کنید

پاسخ دهید
رکسانا

سلا میخواستم بدونم اگه بخوام زیریک جمله یاکلمه درword بخوام خط بکشم چه جوری میتونم این کاروبکنم

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به رکسانا

سلام
عبارت را انتخاب و هایلایت کنید و سپس بر روی دکمه ی U در منوی home کلیک کنید تا زیر عبارت مورد نظر خط کشیده شود.

پاسخ دهید
shkhd

خوب است از توضیحات راضی بودم

پاسخ دهید
bahar

سلام وقتی میخوام یک متن که شکل دار هم هست کپی کنم توی صفحه ورد مثلا اگه الان بخوام این صفحه شمارو که تصویرم داره سیو کنم فقط ورد سیو میشه شکلاش نمیاد چیکار باید بکنم تا بتونم هردو رو با هم سیو کنم؟

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به bahar

سلام
باید ابتدا تصاویر را داخل کامپیوتر خودتون ذخیره کنید. بعد از طریق منوی insert در ورد تصاویر را به ورد وارد کنید.

پاسخ دهید

فقط گزینه‌ی وسط را تیک بزنید. »مشاهده قوانین